پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال ) طبقات R1 و R2 و PR1 و PP5 و P6 و اسکلت فلزی توسعه غربی