نام و نام خانوادگي سابقه و تجربه کاری ميزان تحصيلات سمت
حسين ملكي نيا 40 سال مهندسي راه و ساختمان مديرعامل و عضو هیئت مدیره
احسان ملکی نیا 11 سال مهندسی عمران رئيس هيئت مديره
آرزو ملکی نیا 13 سال مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ) نائب رئیس هيئت مديره
بیتا منوچهری 19 سال لیسانس حسابداری عضو هيئت مديره
حسین میرزائی 30 سال مهندسی عمران عضو هيئت مديره