نام و نام خانوادگي سابقه و تجربه کاری ميزان تحصيلات سمت
حسين ملكي نيا 34 سال مهندسي راه و ساختمان مديرعامل و عضو هیئت مدیره
احسان ملکی نیا 5  سال مهندسی عمران رئيس هيئت مديره
سهیل نجفی 7 سال مهندسی عمران نائب رئیس هيئت مديره
بیتا منوچهری 16 سال لیسانس حسابداری عضو هيئت مديره
آرزو ملکی نیا 7 سال مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ) عضو هيئت مديره
حسین میرزائی 30 سال مهندسی عمران عضو هيئت مديره