نام و نام خانوادگي سابقه و تجربه کاری ميزان تحصيلات سمت
حسين ملكي نيا 40 سال مهندسي راه و ساختمان مديرعامل و عضو هیئت مدیره
احسان ملکی نیا 9 سال مهندسی عمران رئيس هيئت مديره
آرزو ملکی نیا 11 سال مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ) نائب رئیس هيئت مديره
بیتا منوچهری 16 سال لیسانس حسابداری عضو هيئت مديره
حسین میرزائی 30 سال مهندسی عمران عضو هيئت مديره
سهیل نجفی 13 سال مهندسی عمران عضو هيئت مديره